Living Large: $20 Million Home That Epitomizes The Modern Life

CBS 2's Emily Smith takes the tour