Big Soda Drink Ban Passes

CBS2's Weijia Jiang reports