Gas Prices Take A Dip

CBS MoneyWatch's Alexis Christoforous reports for CBS2. (4/8/2013)