Toni On! New York: A Gluten-Free Bakery In Beacon

Toni Senecal takes us to Ella's Bellas, a gluten-free bakery in Beacon.